close
chevron_left close
search
EN

Kişisel Verilerin Korunması

Deniz Portföy olarak Fon Yönetimi’nde birinci önceliğimiz sürdürülebilir yüksek performans ve uzun vadeli, istikrarlı getiridir. Önceliklerimizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren yönetim anlayışımızdan taviz vermeyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Deniz Portföy Yönetim A.Ş.(“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin elde edilme şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1-HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Şirket’e iletmiş olduğunuz veya Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi başlığında belirtilen usuller ile edindiği sizlere ait kimlik ve iletişim bilgileri, Şirket ile gerçekleştirmiş olduğunuz yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin işlem bilgileri, hukuki işlem ve müşteri işlem bilgileri, lokasyon bilgileri, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finansal, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, meslek, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz başta olmak üzere, hukuki veri, biyometrik fotoğrafınız dahil biyometrik verileriniz, sağlık verisi dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilginiz ve belgeniz (“Kişisel Veri”) işlenmektedir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince; Şirket Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, kioskları, internet şubesi ve siteleri, mobil bankacılık kanalları, çağrı merkezi ve diğer telefon kanalları, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj yöntemleri ile diğer yazılı veya sözlü iletişim kanalları ve takip teknolojileri, medya, sosyal medya, sözleşmeler, başvuru formları, güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızda CCTV kamera görüntülerinin kaydedilmesi yöntemiyle, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Şirket’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve kamu kurum ve kuruluşları ile bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, aracılık ve acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, müşteri görüşmeleri, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar yasal mevzuat sınırları içerisinde Şirket ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile Şirket’e yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Deniz Portföy yaygın şube ağı deneyimli ekibi, uzman araştırma kadrosu ile hizmet vermektedir. DenizBank şubelerinden, DenizBank İnternet Bankacılığı ve MobilDeniz üzerinden fon alabilirsiniz. Yatırım fonlarımıza diğer bankalardan TEFAS platformu aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Tüm kullanıcıların, sistemler üzerinden gerçekleştirilen aktivitelerinin iz kayıtları Deniz Portföy tarafından tutulmaktadır.

Mobil uygulamalarımızdan herhangi birini indirerek, ATM’lerimizi veya internet sitelerimizi ya da dijital hizmetlerimizi kullanarak bu durumda, IP adresiniz ve kullandığınız cihaz ya da yazılımla ilgili bilgiler gibi, bu hizmetlere nasıl erişim sağladığınızı ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgi toplayabiliriz. (Başka taleplerde de bulunabiliriz veya bilgilerinizi nasıl 3 10/21 1.5 kullandığımızla ilgili daha fazla detayı size sunabiliriz; örneğin civardaki hizmetleri bulabilmek için lokasyonunuzu sorabiliriz.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun madde 5 ve 6 hükümleri doğrultusunda açık rızanızın olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Yatırım hizmet ve faaliyetleri, portföy yönetim hizmeti, diğer sermaye piyasası faaliyetleri ve acentelik hizmetleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki hizmetler ile bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yerine getirilmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, araştırma faaliyetleri; gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması, denetimin yapılması ve sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi;

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Deniz Portföy’ün tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, karaparanın aklanmasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemin (“İYS Sistemi”) kullanılması;

Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;

Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin konu olan hizmetlere ve ürünlere yönelik iletişime geçilebilmesi, teklif sunulabilmesi, tanıtım, pazarlama, dağıtım ve kampanya faaliyetlerinin planlanması ve yapılması;

Akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;

Deniz Portföy’ün tabi olduğu mevzuatlar uyarınca müşterini tanı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı şeklindeki bilgilerin kaydedilmesi; mobil uygulamada bulunulan lokasyona en yakın şube/ATM'lerin bildirilmesi;

İstihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik;

Deniz Portföy sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve uygulanması;

Kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi;

Deniz Portföy’ün iş süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; müşteri memnuniyeti çalışmaları, müşteriye uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, sınırlandırma, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimlerin kayıt altında tutulması; sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;

Elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;

Acente sıfatıyla tarafına sunulabilecek ürün ve hizmetlerde kullanılması;

Deniz Portföy’ün itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Deniz Portföy’ün taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Deniz Portföy’ün genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde, şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi;

T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi;

Elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi için ses, biyometrik fotoğraf ve/veya görüntümün kaydedilmesi;

Dış hizmetleri ile yükümlülüklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

Deniz Portföy doğrudan ve dolaylı ana hissedarları ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi ile doğrudan ve dolaylı ana hissedarların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi ile iç denetim çalışmalarının yapılması,,

 İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması;

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi;

Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, Borsa KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TBB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması;

Daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,

Deniz Portföy’ün idari, hukuki yükümlüklerinin ve imzaladığımız ürün ve hizmet sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilmesi;

İlgili mevzuat uyarınca dahil olacağım risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi;

Bankacılık Kanunu’nun 73/4. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları,

Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayelerinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla muhtemel alıcıların yapacakları değerleme çalışmalarında veya kredileri de dâhil varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmaları amaçlarıyla aktarılabilecek ve işlenebilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

Deniz Portföy’ün dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, Deniz Portföy’ün ve ana hissedarı Denizbank A.Ş.’nin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri Deniz Portföy’ün doğrudan ve dolaylı ana hissedarları dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileriyle, Deniz Portföy’ün faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, alt portföy yöneticileri, işbirliği yaptığı danışman kuruluş, saklamacı kuruluşlar, Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, , sistem işleticileri, elektronik para kuruluşları, ödeme hizmeti sağlayıcıları, bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(“BDDK”), Kişisel Veriler Koruma Kurumu/Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(“TCMB”), MASAK, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”), KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı(“GİB”), Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlar ile gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleriyle; Sermaye Piyasası Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanın bulunduğu diğer üçüncü kişilere, ayrıca aracılık/acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi kurum ve kuruluşlara hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine ,

 Bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Kişisel Veriler uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara ,

 ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmanız halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmanız durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verileriniz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına,

 Şirketin, yurt içindeki ve yurt dışındaki doğrudan ve dolaylı hissedarları, yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları amacıyla kullanılmak ve doğrudan ve dolaylı ana hissedarlarımız nezdindeki merkezi bilgi sisteminde işlenmek amaçlarıyla;  

aktarılabilecek ve işlenebilecektir.

5-KANUN’UN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Şirkete başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

6-RIZA GEREKTİRMEYEN HALLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Şirket’in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur ve yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Kişisel Veriler ile Şirket tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Kişisel Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Şirket’in sır saklama yükümlülüğüne değildir ve bu Veriler için Şirket ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın söz konusu Kişisel Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

7-KANUNDAN KAYNAKLANAN SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun   82. maddesi gereği tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin Şirketimizce on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; yatırım hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer analizler ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir.

8-TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya denizportfoy@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

DENİZPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Özel fon kurulumu ve yönetimi Deniz Portföy’de...

chevron_rightHemen Öğrenin

Yatırım önceliklerinizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren bir yönetim anlayışı benimseriz. Yatırım önceliklerinize göre fon tercihlerinizi seçmek için fonlarımıza bu sayfadan göz atabilirsiniz.

Bilgi Al